Provisieloos advies
Advies tegen een betaalbare prijs, hoge kwaliteit
en altijd op zoek naar een win-win situatie
independer-oliekan 9,1 gemiddelde beoordeling op Independer.nl

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11.06.05.42.

Oliekan Financiële diensten B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatst gedeponeerde versie is van toepassing.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Oliekan Financiële Diensten financiële adviezen zijn verstrekt aan opdrachtgever en/of bemiddelingsactiviteiten zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Begrippen en definities

Financieel adviseur

Onder financieel adviseur wordt verstaan de (hypotheek)adviseur, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/ geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de financieel adviseur zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Treedt de financieel adviseur naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. De financieel adviseur is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van op de opdrachtgever derden in te schakelen.

3. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de financieel adviseur. Van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze door Oliekan Financiële Diensten uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

4. Gegevens en informatie

4.1 Oliekan Financiële Diensten is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien opdrachtgever de door Oliekan Financiële Diensten verlangde gegevens en informatie, in vorm en op de wijze als door Oliekan Financiële Diensten gewenst, heeft verstrekt.

4.2 Oliekan Financiële Diensten verricht haar werkzaamheden aan de hand van schriftelijk en mondeling verstrekte gegevens en informatie. Oliekan Financiële Diensten is niet gehouden om specifiek bij te houden of vast te leggen welke informatie zij mondeling heeft ontvangen.

4.3 Opdrachtgever is gehouden Oliekan Financiële Diensten onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle verstrekte gegevens.

5. Wijziging van de opdracht

5.1 Indien opdrachtgever de schriftelijk overeengekomen opdracht tot dienstverlening tussentijds wil uitbreiden of wijzigen, zal opdrachtgever Oliekan Financiële Diensten hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen. Oliekan Financiële Diensten heeft dan een termijn van 14 dagen na de ontvangstdatum van het schrijven de gelegenheid op met opdrachtgever overeenstemming te bereiken over een wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering.

5.2 Indien de aanpassingen leiden tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

6. Looptijd

De opdracht tot dienstverlening is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Oliekan Financiële Diensten is verstrekt. De opdracht tot dienstverlening eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid. De opdrachtgever is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief.

7. Geheimhouding

Opdrachtgever garandeert Oliekan Financiële Diensten, dat een gegeven advies slechts bekend zal zijn en gebruikt zal worden voor zover dit voor het uitvoeren van het advies noodzakelijk is. Oliekan Financiële Diensten garandeert geheimhouding van alle stukken, welke opdrachtgever aan Oliekan Financiële Diensten voor zijn opdracht beschikbaar heeft gesteld, behoudens voor zover deze stukken van rechtswege openbaar zijn dan wel dat uitdragen van (de inhoud van) de stukken, naar het oordeel van de Oliekan Financiële Diensten, gevergd wordt in het belang van opdrachtgever.

8. Honorarium

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Oliekan Financiële Diensten , geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn, exclusief BTW. In geval van een vast overeengekomen honorarium of uurtarief kan Oliekan Financiële Diensten dit verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het oorspronkelijk overeengekomen, dan wel de verwachte hoeveelheid werk, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Oliekan Financiële Diensten , dat in redelijkheid niet van Oliekan Financiële Diensten mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

9. Betaling

9.1 Opdrachtgever betaalt Oliekan Financiële Diensten voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken in de opdracht tot dienstverlening.

9.2 Mocht Oliekan Financiële Diensten afsluitprovisie ontvangen voor de afgesloten producten, dan zal Oliekan Financiële Diensten het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag in mindering brengen op deze provisie.

9.3 Mocht de ontvangen provisie meer zijn dan het door de opdrachtgever totaal verschuldigde bedrag, dan zal Oliekan Financiële Diensten het meerdere als retourprovisie binnen een termijn van één maand na het ontvangen van de provisie overmaken op een door de opdrachtgever opgegeven bankrekening.

9.4 Mocht de ontvangen provisie niet voldoende zijn om het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te verrekenen, dan zal Oliekan Financiële Diensten voor het resterende bedrag een factuur sturen.

9.5 Oliekan Financiële Diensten stuurt opdrachtgever een behoorlijk gespecificeerde factuur. Indien opdrachtgever niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt Oliekan Financiële Diensten een betalingsherinnering waarin opdrachtgever de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te betalen.

9.6 Indien opdrachtgever ook aan deze betalingsherinnering geen gevolg geeft, is deze in verzuim en is Oliekan Financiële Diensten gerechtigd wettelijke rente in meerdering te brengen op het openstaande bedrag.

9.7 Oliekan Financiële Diensten is na verloop van de in de vorige alinea genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

9.8 Bij een Opdracht tot dienstverlening door méér dan een persoon is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

10. Inschakelen derden

Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen door Oliekan Financiële Diensten derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij er sprake is van een vast honorarium, aan de opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgave, met dien verstande dat inschakeling van derden altijd tevoren met opdrachtgever wordt besproken.

11. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Oliekan Financiële Diensten is beperkt tot het bedrag waarop haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Op verzoek worden over de dekking van deze verzekering inlichtingen verstrekt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in geval dat ten onrechte een opdracht werd geweigerd, waardoor schade is ontstaan, alsmede in het geval van aansprakelijkheid wegens het ondeugdelijk functioneren van apparatuur, software, databestanden et cetera. In het geval dat, om welke reden dan ook, geen recht op uitkering bestaat krachtens voormelde verzekering, beperkt Oliekan Financiële Diensten hierbij iedere aansprakelijkheid tot een bedrag van € 50.000,-.

12. Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de aangenomen werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de opdracht, schriftelijk te worden gemeld aan de directie van Oliekan Financiële Diensten , bij gebreke waarvan de opdrachtgever te kennen geeft dat Oliekan Financiële Diensten de aangenomen werkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd.

12.2 Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens Oliekan Financiële Diensten zal hij deze klachten eerst aan Oliekan Financiële Diensten naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.KiFiD.nl)

12.3 Diegene van de opdrachtgever en Oliekan Financiële Diensten die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief dan wel – bij gebreke van een dergelijk tarief – tegen een redelijke vergoeding.

13. Opzegging en beëindiging

13.1 Ieder der partijen kan de overeenkomst eenzijdig en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand beëindigen, indien deze van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer naar behoren kan plaatsvinden conform de opdracht en eventuele aanvullende opdrachtspecificaties. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende post te worden bekendgemaakt.

13.2 Oliekan Financiële Diensten is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):

a. de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de opdracht tot dienstverlening dan wel met andere tussen Oliekan Financiële Diensten en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Oliekan Financiële Diensten B.V. op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;

b. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;

c. indien er naar het oordeel van Oliekan Financiële Diensten sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Oliekan Financiële Diensten en de opdrachtgever;

d. indien de opdrachtgever ernstig in opspraak raakt;

e. indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Oliekan Financiële Diensten ;

f. indien blijkt dat de opdrachtgever aan Oliekan Financiële Diensten onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Oliekan Financiële Diensten B.V. met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;

g. indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Oliekan Financiële Diensten tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten. Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

14. Retourprovisie

14.1 Uitsluitend de opdrachtgever kan jegens Oliekan Financiële Diensten aanspraak maken op retourprovisie.

14.2 Onder retourprovisie wordt verstaan het bedrag dat resteert na verrekening van de declaratie van Oliekan Financiële Diensten op de door Oliekan Financiële Diensten ontvangen afsluitprovisie.

14.3 De opdrachtgever wordt door Oliekan Financiële Diensten geïnformeerd over de hoogte en de berekeningswijze van de retourprovisie.

14.4 In plaats van het overmaken van de retourprovisie op de door de opdrachtgever op te geven rekening kan in sommige gevallen door de opdrachtgever ook gekozen worden voor een lagere rente of een lagere verzekeringspremie.

14.5 Van onnatuurlijk verval is sprake bij beëindiging van een verzekering of hypotheek door een andere oorzaak dan afloop, overlijden van de opdrachtgever of tenietgaan van het onderpand, alsmede elke niet reeds bij het sluiten van de verzekering overeengekomen verlaging van het verzekerd bedrag, de toekomstige premies en/of het beleggingssaldo.

14.6 Bij onnatuurlijk verval dient de opdrachtgever aan Oliekan Financiële Diensten het bedrag terug te betalen ter grootte van het bedrag waarvoor Oliekan Financiële Diensten in haar rekeningcourant wordt gedebiteerd.

15. Slotbepaling

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Oliekan Financiële Diensten , van welke aard en inhoud ook, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.